تبلیغات

امیر کشور دلها
آنها (دشمنان) غافلند از اینکه این

ابزارها (اینترنت) می توانند مورد

استفاده ما هم قرار بگیرد.

چه مانعی دارد؟ از همان شیوه هایی که

ضلالت منتشر می کنند،

می شود ما استفاده کنیم و هدایت را

منتشر کنیم.

مقام معظم رهبری

حضرت امام خامنه ایمدظله العالی