تبلیغات

help of god


ای خدا Windows دل را باز کن

یک Print از رحمتت اغاز کن

Option غم را خدا یا On  مکن

فایل اشکم را خدایا Run مکن

نام تو Password  درهای بهشت

آدرس E-mail  سایت سرنوشت

ای خدا حرف دلم با کی زنم 

Help می خواهم که F1 می زنم

Refresh این دل به الطاف تو است

Save انعامش در این ماه نو است

با Clear کردن ذهن از گناه

ما به تو می آوریم عذر و پناه

ای خدا این کهنه دل Format نما

از خود و قرآن مکن ما را جدا. (آمین